Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

'Một tháng ở cữ nhà chồng bằng nghìn thu ở ngoài!'

'Một tháng ở cữ nhà chồng bằng nghìn thu ở ngoài!'

'Một tháng ở cữ nhà chồng bằng nghìn thu ở ngoài!'Có thể không phải nàng dâu nào cũng chịu cảnh bị ức chế về chuyện “mẹ chồng – nàng dâu, nhưng các cụ đã bảo chuyện nàng dâu về nhà chồng đích thực là nhà chồng “mua mâm“ nên phải “đâm cho thủng“!

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android